söndag, oktober 29, 2006

new project/nytt projekt

Today I started on Dimma. The pattern is found on Stickas homepage. Instead of Kid Silk Haze I'm using Laines Fonty Kidopale colour nr 303. In english Dimma means Mist and as a morning mist it will look like when it's finished. Now Sticka have a local department here in Eskilstuna, Mälarmaskan. We meet at Nystvindan on saturdays between 11-14.


Idag började jag på Dimma. Mönstret finns på Stickas hemsida. Istället för Kid Silk Haze så använder jag Laines Fonty Kidopale färg 303. Namnet Dimma stämmer för som en tunn morgondimma kommer den att se ut när den är färdig.

Nu har vi en lokalförening till Sticka här i Eskilstuna, Mälarmaskan. Vi träffas hos Nystvindan på lördagar mellan 11-14.

lördag, oktober 28, 2006

Nystvindan

Today I was at Nystvindan again on Knitting café. Now it's several more that has found out about these knitting events so we are more people there. And it was nice as usual. And as usual I can't get home without buying something. Today I bought the book Pulsvärmare : en inspirationsbok. I have been looking at it for while now.

I've also finished my TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR SHAWL. Now it's blocking time. Pictures will come when that's done. Two pairs of socks are also finished, but the camera is on the move, so there will be pictures tomorrow.

Idag var jag till Nystvindan igen på stickkafé. Nu är det flera som upptäckt de här träffarna så vi är fler där. Det var lika trevligt som vanligt. Som vanligt kunde jag inte åka hem utan att köpa något. Idag köpte jag boken Pulsvärmare : en inspirationsbok. Jag har tittat på den länge nu.

Jag är också klar med min TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR SHAWL. Nu ska den blockas. Bilder kommer när den är klar. Två par sockar är också klara, men kameran är på vift, så det kommer det bilder i morgon
.

söndag, oktober 22, 2006

promised pictures/utlovade bilder

Here are the the pictures I've promised.

Här är bilderna jag lovade.


I'm really pleased with the Kiri for my oldest daughter. Both the colour and the pattern.
Jag är väldigt nöjd med Kirin till min äldsta dotter. Både med färgen och mönstret.

But I'm also very pleased with the Katy Shawl. The pattern looks great and so does the colour. And as you see it's really big, just as I wanted it to be. Couldn't pin all of it on one side. Had to go over on the other side too. This one will be for my sister-in-law. Hope she will like it.Men jag är även väldigt nöjd med Katy-sjalen. Både mönstret och färgen blev mycket snyggt. Som ni kan se blev den riktigt stor, precis som jag ville ha den. Kunde inte nåla den på en sida utan fick vända och ta andra sidan till hjälp. Den är till min svägerska. Hoppas hon kommer att tycka om den.

Inga bilder/no pictures

Sorry all. There ain't no pictues of my Kiri right now. I will try to get some up later this day.

I've finished an UFO yesterday evening. My Katy shawl is at last done. Now it's on blocking. Will try to give you some pictures on that too.

Yesterday we was at the wedding of a friend of us. She's the one that would get the red shawl. She became as beautiful as I thought she would be. Her husband got my Irish Hiking Scarf and he looked good in that too.

Today we are driving for Stockholm so hopefully there will be some knitting in the car. I need another Irish Hiking Scarf as a christmas present for my brother-in-law.

Tyvärr kommer det inte några bilder på min Kiri ännu. Jag ska försöka få upp några senare i eftermiddag.

Jag har gjort färdigt ett UFO igår kväll. Min Katy sjal är äntligen klar. Nu ligger den i blockning. Ska försöka lägga upp lite bilder på den också.

Igår var vi på en vänninas bröllop. Det var hon som skulle få den röda sjalen. Hon blev så vacker som jag trodde i den. Hennes man fick min Irish Hiking Scarf och den var snygg på honom.

Idag ska vi till Stockholm så förhoppningsvis kommer det att bli en dekl stickande i bilen. Jag behöver ännu en Irish Hiking Scarfsom julklapp till min svåger.

onsdag, oktober 18, 2006

blääh:(

What am I doing wrong? I've tried several times now to put in more things in the right border. And every time that border jumps down and put itself after everything else. I've figured out that I'm doing something wrong but can't figure out what. I really need som help at this point.

Vad gör jag för fel? Jag har flera gånger försökt att lägga in mer saker i den högra kanten, men varje gång så hoppar hela den kanten neråt. Den lägger sig nedanför allt annat. Jag fattar att jag gör något fel men kan inte komma på vad. Jag behöver verkligen hjälp nu.

lördag, oktober 14, 2006

stickkafé/knittingcáfé

Today I was at Nystvindan on knittingcafé again. Always nice.When I was there I almost finished my Kiri. So when I got home I finished it. Tomorrow I will block and then there will be some picture of it. Yesterday I also started on the first sock in the Soctoberfest. I'm a slow starter. Embarrassed But now I'm on to it.

And finally a reminder: Breast Cancer Awareness Pin

Have a nice day all.

Idag var jag till Nystvindan på stickkafé igen. Alltid lika trevligt. Hann nästan klart med min Kiri när jag var där, så när jag kom hem så stickade jag färdigt den. I morgon ska jag blocka den och sedan kommer det upp lite bilder. I går började jag också på min första socka i Soctoberfest. Jag är lite seg i starten. Embarrassed Men nu är den på gång.


Och slutligen en påminnelse:
Breast Cancer Awareness Pin

Ha en bra dag alla.

måndag, oktober 09, 2006

Värnamo and Brahehus

Now our long weekend journey is done.

Nu är vår långa helgresa klar.

On friday when we left it rained, but when we drove home yesterday it was a beautiful but windy day. We decided to take a room at a hotel in Värnamo so the trip shouldn't so long. We didn't want to be tired at the party on saturday. Here are the wiew from our hotel window.

I fredags när vi reste så regnade det, men igår, när vi åkte hem, sken solen även om det blåste ordentligt. Vi bestämde oss för att sova över i Värnamo för att inte resan skulle bli så lång. Vi ville vara pigga under festen på lördagkväll. Här är vyn från vårt hotellfönster.On our way home we stayed at Brahehus and took this picture.På hemresan stannade vi vid Brahehus och tog den här bilden.
Out there is Visingsö in Vättern.

Där ute syns Visingsö i Vättern.

fredag, oktober 06, 2006

weekend away/helgen borta

Today we are going to visit my brother and his family. It's going to be a 600 km drive single way. So there will be much time to knit even though I'm driving half the way. Hopefully when we come back on sunday night I do have some nice pictures for you. Both on the progress of my knitting and the tour through Sweden. The weather report say's nice weather on sunday so maybe if it ain't to dark.

Idag åker vi för att besöka min bror och hans familj. Det blir en resa på 600 km enkel väg. Så det kommer att bli mycket tid för stickning även om jag ska köra halva vägen. Förhoppningsvis så har jag en del fina bilder åt er när vi kommer tillbaka på söndag kväll, både på min stickning och resan genom Sverige. Vädret lovar ju att bli fint på söndag, så kanske om det inte blir för mörkt.

onsdag, oktober 04, 2006

shawl blocked/sjalen blockad


Now my shawl is blocked. Here is how it turned out. Sorry, but had trouble with the colour when we took the photos. We couldn't get it exactly right due to that's a bit dark outside. The colour is somewere between that one were the shawl lies on the sofa and that on the other photos. But I'm very pleased with the pattern. It turned out very beautiful. The pattern I got from Avigmaskan. I just did two more rounds in it just to get the shawl a little bigger.
Nu är min sjal blockad. Så här blev den. Tyvärr så hade vi svårt med färgen när vi fotade. Vi fick den inte exakt rätt eftersom det var lite mörkt ute. Färgen ligger någonstans mellan den, där sjalen ligger på soffan och de på de andra bilderna. Men jag är väldigt nöjd med mönster. Det blev väldigt vackert. Mönstret hittade jag hos Avigmaskan. Jag gjorde bara två omgångar till i
det för att få sjalen lite större.

måndag, oktober 02, 2006

pictures/bilder

At last there will be some updates in pictures. Most of them are yarn pictures because it's hard to see how things look like when your knitting on circular. The only thing that I haven't taken any photos of is my shawl that was finished yesterday. That's because it's in the blocking stadium.

Äntligen blir det lite bilduppdatering. De flesta är bilder på olika garner. Det är svårt att se hur saker ser ut när man stickar på rundstickor. Det enda som jag inte tagit någon bild på är sjalen som blev klar igår kväll, men det beror på att den ligger i blockning just nu.


This yarn I'm using for my Twinkle, Twinkle Little Star. I didn't get the colour right. It's more like cappuchino.


Detta garn använder jag för min Twinkle, Twinkle Little Star. Jag fick inte färgen rätt. Den är mer åt cappuchino.
This I'm using in my husbands sweater.


Detta använder jag till min mans tröja.

Here are the beginning of my Kirishawl. Even darker lilac in the colour.

Här är börja på min kirisjal. Är till och med mörkare lila i färgen.


This I bought yesterday. I.m planning to use it in the socktoberfest.

Detta köpte jag igår. Jag tänkte använda det till socktoberfest.

This wool yarn I'm not sure what to make of right now. Sometghing for me is all I know.

Detta ullgarn vet jag inte vad jag ska använda till ännu. Något åt mig själv är det enda jag vet.
Here are My Hifa Kamgarn Tynt. The red one is what is left after my shawl was finished yesterday. The black one will be a shawl for myself. I have some ideas from the books I've bought.

Här mitt Hifa Kamgarn Tynt. Det röda är vad som är kvar efter att min sjal blev klar igår. Det svarta ska bli en sjal till mig själv. Jag har lite idéer ur böckerna jag köpt.


Then there was a question why I write both in english and swedish. It's because I've got both english and swedish visitors. And because it's become a habit

Det var en fråga om varför jag skriver både på engelska och svenska. Det beror på att jag har både engelska och svenska besökare. Och att det blivit en vana.
Nice weather and working day. That don't cope Brows . But it will have to do. Wonder if I could take a walk on my lunch. Hopefully I will have time for that. Today I will try to have time for Café Tingsgården. Haven't been there for two weeks. But I have rather much to do when I get home too so we'll see.

Vackert väder och arbetsdag. Det går inte ihop Brows . Men det får gå. Undrar om jag hinner med en promenad på lunchen. Förhoppningsvis så finns det tid till det. Sedan ska jag försöka hinna med att gå till Café Tingsgården också en stund idag. Har inte varit där på två veckor, men har en del att göra när jag kommer hem, så vi får se.

söndag, oktober 01, 2006

fascinating/fascinerande

Tonight I finished one of my shawls. Just have to do some blocking. It always fascinate me how a thing can change so much when you block. I will put up pictures when the blocking is done.

Nu i kväll blev jag klar med en av mina sjalar. Nu är det bara blockning kvar. Det fascinerar mig hur något kan förändras så mycket när det blockas. Bilder kommer när blockningen är klar.